Kalendaria wybranych wydarzeń mających miejsce w Akademii Rolniczej w Szczeciniew Politechnice Szczecińskiej do roku 2009 oraz kalendarium najważniejszych wydarzeń po połączeniu w Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

 

 • grudzień, 1946 roku

  Powołanie Szkoły Inżynierskiej na mocy rozporządzenia ministra oświaty ze stycznia 1947r. Decyzja wchodziła ze wsteczną datą 1.12.1946r. Faktyczna działalność rozpoczęła się w grudniu 1946 r. zajęciami na kursie przygotowawczym dla kandydatów.

 • luty, 1947 rok

  Na początku miesiąca przeprowadzono egzamin na pierwszy rok studiów, a w jego połowie rozpoczęły się pierwsze wykłady na trzech wydziałach: Mechanicznym, Elektrycznym i Inżynierii.

 • marzec, 1947 roku

  Pierwsza uroczysta inauguracja roku akademickiego 1946/1947, na której wykład inauguracyjny wygłosił inż. Eugeniusz Kwiatkowski - kierownik delegatury rządu polskiego do spraw odbudowy Wybrzeża. W tymże miesiącu dyrektor szkoły powołał dziekanów Wydziału Mechanicznego, Wydziału Inżynierii, Wydziału Elektrycznego oraz Wydziału Chemicznego, który rozpoczął działalność w okresie późniejszym.

 • grudzień, 1947 roku

  Pracę rozpoczął Wydział Chemiczny. Pierwotną siedzibą wydziału było lewe skrzydło budynku przy ul. Pułaskiego 10, od strony al. Piastów.

 • październik, 1948 roku  

  Wyodrębniony został Wydział Architektury.

 • listopad, 1952 roku

  Założenie przez ówczesnego studenta Szkoły Inżynierskiej a następnie profesora Politechniki Szczecińskiej - Jana Szyrockiego -  Chóru Akademickiego. 

 • lipiec, 1954

  Prezydium Rządu podjęło uchwałę o utworzeniu w Szczecinie Wyższej Szkoły Rolniczej.

 • wrzesień, 1954 roku

  Pierwsza inauguracja roku akademickiego Wyższej Szkoły Rolniczej. Na uroczystość przybył minister szkolnictwa wyższego Adam Rapacki. Po wykładzie inauguracyjnym odbyła się immatrykulacja 248 studentów.

 • październik, 1954 roku

  W Wyższej Szkole Inżynierskiej rozpoczęły się pierwsze jednolite, pięcioletnie studia magisterskie, a część osób kształcących się na dotychczasowych studiach inżynierskich uzyskała możliwość ukończenia dziennych studiów magisterskich.

 • sierpień, 1955 roku

  Zgodnie z uchwała Rady Ministrów, Wyższa Szkoła Ekonomiczna została zlikwidowana jako samodzielna jednostka i włączona wraz z zapleczem lokalowym i biblioteka do Szkoły Inżynierskiej jako jej piąty wydział Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu Drogowego. W jego skład wchodziło dziewięć katedr.

 • wrzesień, 1955 roku

  Szkoła Inżynierska podniesiona zostaje do rangi politechniki na mocy Uchwały Rady Ministrów z 3 września 1955r. Programy pięcioletnich studiów przyjęte na kierunkach technicznych, zostały dostosowane do realizowanych na innych politechnikach, głównie gdańskiej i warszawskiej. Na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym zachowano cykl czteroletni.

 • wrzesień, 1955 roku

  Zakończono prace organizacyjne nad utworzeniem Wydziału Zootechnicznego.

 • październik, 1955 roku

  W wyniku połączenia bibliotek byłej Szkoły Inżynierskiej i Wyższej Szkoły Ekonomicznej powstała Biblioteka Główna Politechniki Szczecińskiej.

 • wrzesień, 1957 roku

  W wyniku połączenia Wydziału Rolnego i Wydziału  Zootechnicznego powstaje Wydział Rolniczy.

 • luty, 1966 roku

  Na mocy rozporządzenia ministra szkolnictwa wyższego z Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie został przeniesiony do Wyższej Szkoły Rolniczej w Szczecinie Wydział Rybactwa Morskiego.

 • 1968

  Oddział Zootechniczny zostaje przekształcony w Wydział Zootechniczny.

 • listopad, 1969 roku

  Wydział Inżynieryjno - Ekonomiczny Transportu uzyskał - jako pierwszy w Politechnice Szczecińskiej - pełne prawa akademickie, tj. prawo nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego. Uczelnia zyskała więc warunki do rozwoju własnej kadry samodzielnych pracowników naukowych.

 • październik, 1972 roku

  Rada Państwa przemianowała wszystkie wyższe szkoły rolnicze na akademie rolnicze.

 • październik,  1982 roku

  Pracę rozpoczął Akademicki Ośrodek Jeździecki.

 • październik, 1983 roku

  Wejście w życie pierwszego statutu Politechniki Szczecińskiej, regulującego życie wewnętrzne uczelni. Na jego podstawie opracowano wiele regulaminów wewnętrznych, w tym regulamin studiów.

 • październik, 1984 roku

  Powołanie unikatowego wśród uczelni technicznych Studium Kultury Muzycznej Politechniki Szczecińskiej.

 • październik, 1985 roku

  Pomniejszenie Politechniki Szczecińskiej o Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu, który został włączony do tworzącego się wówczas Uniwersytetu Szczecińskiego.

 • wrzesień, 1987 roku

  Minister nauki i szkolnictwa wyższego wydał zarządzenie w sprawie utworzenia Wydziału Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej w Akademii Rolniczej.

 • wrzesień, 1991 roku

  Koncertem inaugurującym rok akademicki 1991/1992 rozpoczyna działalność Chór Kameralny.

 • grudzień, 1991 roku

  Instytut Okrętowy przekształcił się w Wydział Techniki Morskiej, piąty wydział uczelni. W tym czasie uzyskał on również uprawnienia do prowadzenia przewodów doktorskich.

 • październik, 1996 roku

  Zajęcia rozpoczął Instytut Informatyki.

 • kwiecień, 1999 roku

  Wydział Zootechniczny zmienił nazwę na Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt.

 • październik, 1999 roku

  Uruchomiono nowy, szósty wydział - Wydział Informatyki z kierunkiem informatyka.

 • październik, 2000 roku

  Od Wydziału Elektrycznego rozpoczęło się  wdrażanie systemu punktowego  ECTS (Europejski System Transferu Punktów), pozwalającego na uznanie studiów zagranicznych oraz zdobywanie dyplomów zagranicznych uczelni.

 • październik, 2001 roku

  Wydział Rolniczy decyzją Senatu Uczelni przemianowany został  na Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa.